Privacy behandelgegevens dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw gewone persoonsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 1. Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 2. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim. Uw gegevens kunnen echter wel door anderen worden ingezien na uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld:

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
 2. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 3. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 4. Voor de financiele administratie wordt een klein deel van uw gegevens gebruikt

De gegevens in het clientendossier worden, zoals vereist in de wet op behandelovereenkomst, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze nota omvat de volgende gegevens:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Woonplaats
 4. Geboortedatum
 5. Datum van behandeling
 6. Korte omschrijving van de behandeling
 7. Kosten van het consult